Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIKE-RS.PL

 1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.bike-rs.pl jest prowadzony przez Elżbietę Poręba wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa "PORĘBA" Elżbieta Anna Poręba z siedzibą  w Krakowie (ul. Kłuszyńska 13, 30-499 Kraków), NIP 9441340741, REGON 351207249.

 2. Sklep internetowy www.bike-rs.pl obejmuje działalność polegającą na zawieraniu umów sprzedaży detalicznej rowerów, części rowerowych, komponentów i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej.

 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym bike-rs.pl, w tym m.in. zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.bike-rs.pl, zasady składania zamówień na towary w sklepie internetowym, zasady uiszczania ceny sprzedaży towarów, zasady dostarczania zamówionych towarów, uprawnienia klienta do zmiany lub anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady odpowiedzialności za jakość towarów oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 4. Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów z asortymentu sklep internetowego bike-rs.pl zgodnie 
  z Regulaminem.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego bike-rs.pl oznacza akceptację postanowień i zasad Regulaminu.

   

 1. DEFINICJE POJĘĆ

Terminy użyte w Regulaminie z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

 1. Sklep Internetowy sklep.bike-rs.pl lub Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny na Stronie Internetowej;

 2. Strona Internetowa – strona www dostępna pod domeną internetową bike-rs.pl;

 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Towar lub Towary – produkty (w szczególności rowery, części rowerowe, komponenty rowerowe, akcesoria rowerowe oraz odzież rowerowa) znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

 5. Sprzedający– Elżbieta Poręba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa "PORĘBA" Elżbieta Anna Poręba z siedzibą w Krakowie (ul. Kłuszyńska 13, 30-499 Kraków), NIP 9441340741, REGON 351207249, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, dane kontaktowe: esklep@bike-rs.pl ; Tel. 12 2649830 

 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Towary, które Kupujący zamierza nabyć;

 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Dni Robocze – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;

 11. Godziny Pracy - od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze

   

3.ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJI

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest obsługa procesu sprzedaży Towarów.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 • komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny;

 • szerokopasmowe łącze internetowe;

 • przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript (typu Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari);

 • włączona obsługa języka JavaScript;

 • włączona obsługa plików Cookies;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Składanie przez Kupującego zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i założenia konta w Sklepie Internetowym.

 2. W celu usprawnienia procesu obsługi sprzedaży Towarów Kupujący może zarejestrować się w Sklepie Internetowym (utworzyć konto użytkownika)

 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.

 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając co najmniej: imię i nazwisko (w wypadku przedsiębiorców – firmę), adres e-mail, adres zamieszkania ( w wypadku przedsiębiorców – adres siedziby), dane kontaktowe (numer telefonu) oraz hasło, a w wypadku przedsiębiorców także nr NIP, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy z Sprzedającym oraz do realizacji zamówień na Produkty.

 5. Dane Kupującego podane przy rejestracji konta mogą być aktualizowane lub zmieniane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). Kupujący korzystający ze swojego konta zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.

 6. Hasło ma charakter poufny. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasło do swojego konta w Sklepie Internetowym. Za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Kupujący.

 7. W każdym momencie Kupujący może zażądać usunięcia jego konta z Sklepu Internetowego. Kupujący w celu usunięcia jego konta i danych ze Sklepu Internetowego powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: esklep@bike-rs.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 8. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego (lub później aktualizowanych).

 9. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, filmowe oraz ich układ na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego www.bike-rs.pl stanowią prawnie chronioną własność intelektualną Sprzedającego. Ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja dla celów komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione.

 

 

 1. PRODUKTY, CENY ORAZ KOSZTY i CZAS DOSTAWY

 1. Ceny Towarów, jak również opisy Towarów widniejące na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego sklep.bike-rs.pl stanowią jedynie informację handlową (zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego zawarte są informacje o Towarze, w tym jego właściwościach (wymiarach, materiałach, z których jest wykonany, dostępnych barwach). Dane te mogą być modyfikowane na Stronie Internetowej przez Sprzedającego.

 3. Sprzedający zwraca uwagę, iż indywidualne ustawienia komputera Kupującego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na monitorze Kupującego a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.), tj. Towary w rzeczywistości mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

 4. Dla Kupującego zawsze obowiązuje cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej w chwili składania zamówienia.

 5. Ceny Towarów wskazanych w Sklepie Internetowym:

 6. podawane są w złotych polskich;

 7. zawierają podatek VAT.

 8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wariantu dostawy Towaru wybieranego przez Kupującego. Koszty dostawy podawane są przy procedurze zamawiania Towaru. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

 9. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt wysyłki wybranej przez Kupującego w wysokości (brutto), który na terytorium Polski wynosi:

 • 11 zł - opłata za przesyłkę InPost Towaru innego niż rower,

 • 11 zł +1,3% (wartości pobrania)- opłata za przesyłkę pobraniową InPost Towaru innego niż rower,

 • 15 zł - opłata za przesyłkę kurierską Towaru innego niż rower,

 • 15 zł - opłata za przesyłkę kurierską pobraniową Towaru innego niż rower,

 • 30 zł - opłata za przesyłkę roweru.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Kupującego, który przy wcześniejszych zamówieniach nie wywiązał się z umowy sprzedaży nie dokonując odbioru przedmiotu zamówienia bez istotnej przyczyny dotyczącej Towaru.

 2. Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (czas dostawy), która to informacja ma charakter orientacyjny, a czas ten liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub udostępnienia w punkcie odbioru (sklep stacjonarny) przy odbiorze osobistym.

 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. Wiążący czas realizacji zamówienia wskazany zostaje w potwierdzeniu Zamówienia.

 4. Rowery wysyłane są w oryginalnym opakowaniu producenta w stanie niegotowym do jazdy. W celu przygotowania roweru do użytkowania niezbędne jest wykonanie montażu.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

 1. FORMA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia Kupujący można składać poprzez formularz zamówień dostępny Stronie Internetowej www.bike-rs.pl (funkcjonalność Koszyk) lub poprzez e-mail wysłany do Sprzedającego na adres: esklep@bike-rs.pl

 2. W zamówieniu należy podać co najmniej: dane Kupującego i adres dostawy w Polsce. Dostawa może być zrealizowana wyłącznie na terytorium Polski.

 3. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na Stronie Internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

 4. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru składaną przez Kupującego Sprzedającemu.

 5. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie – nie później niż w terminie 4 Godzin Pracy w trakcie Dni Roboczych wysyła drogą wiadomości e-mail odpowiedz Kupującemu – informację o przyjęciu oferty (przyjęciu zamówienia do realizacji ) lub informację o odrzuceniu oferty (o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji – w sytuacji braku dostępności zamawianego Towaru).

 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Kupującemu :

 • anulować zamówienie w całości – odmówić jego realizacji.

 • dostarczyć Kupującemu Towary, co do których zamówienie może być zrealizowane 
  w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, informując o tym Kupującego na jego adres e-mail

 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Sprzedającego wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 1. Jeżeli Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, 
  o której mowa w punkcie 6 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może według jego decyzji może:

 2. Kupujący – jeśli nie wybrał opcji dostawy za pobraniem lub odbioru osobistego - jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży Towaru i koszty dostawy w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru (otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji). Brak zapłaty ceny sprzedaży w tym terminie uznaje się za odstąpienie Kupującego od umowy sprzedaży (umowa uważana jest za niezawartą).

 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 • Zamówienia są realizowane wyłącznie w Dni Robocze w Godzinach Pracy, przy czym:
  a) zamówienia płatne przelewem realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego przelewu ceny i kosztów dostawy,

 • b) zamówienia pobraniowe realizowane są niezwłocznie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

   

 1. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym Bike RS w Krakowie, ul Kłuszyńska 13A, 30- 499 Kraków. W przypadku odbioru osobistego zamówienia możliwa jest płatność w miejscu odbioru, gotówką lub kartą płatniczą.

 1. Sprzedający stara się realizować każde przyjęte do realizacji zamówienie w dniu jego złożenia (jeżeli jest to Dzień Roboczy, a zamówienie złożono do godziny 13), lub w pierwszym Dniu Roboczym po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, lub - na życzenie Kupującego - faktura VAT.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego za złożone zamówienie (cenę Towaru i koszt dostawy) w wybranej przez Kupującego formie płatności. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do realizacji.

 4. Kupujący składając zamówienie może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • płatność obsługiwaną przez podmiot świadczący obsługę płatności online: Autopay S.A.

 • płatność za pobraniem przy doręczaniu przesyłki,

   

 • płatność w miejscu odbioru osobistego gotówką lub kartą płatniczą.

 • płatność ratalną obsługiwaną przez: Bank Credit Agricole

 • płatność ratalną dla firm w leasingu obsługinwaną przez Leaslink

 

 1. ZWROTY I WYMIANY TOWARU NABYTEGO PRZEZ KONSUMENTA albo PRZEDSIĘBIORCE INDYWIDUALNEGO. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Aby dokonać zwrotu Towaru Kupujący albo Przedsiębiorca Indywidualny wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru poprzez wiadomość e-mail na adres: esklep@bike-rs.pl lub drogą pocztową. W oświadczeniu należy podać numer paragonu lub faktury dotyczącej tego zakupu. Oświadczenie może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru zamieszczonego na Stronie Internetowej. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Aby dokonać wymiany Towaru na inny model lub inny Towar Kupujący albo Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany poinformować Sprzedającego wysyłając wniosek o wymianę Towaru poprzez wiadomość e-mail lub drogą pocztową – ze wskazaniem na jaki towar wymiana ma nastąpić. Oświadczenie to stanowi oświadczenie o modyfikacji przedmiotu zamówienia (zmiana warunków umowy).

 4. Zwrot lub wymiana Towaru jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy Towar jest w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, dostarczony z oryginalnym opakowaniem w nienaruszonym stanie. Zwracany lub wymieniany 

 5. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Towaru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Przesyłki ze zwracanym Towarem wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

 6. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta albo Przedsiębiorcą Indywidualnego otrzymaniu zwrotu Towaru Sprzedający zawraca Kupującemu kwotę równą uiszczonej cenie Towaru oraz koszty wysyłki do Zamawiającego w wariancie najtańszym w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego- konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu, a w wypadku braku jego wskazania – na rachunek, z którego Kupujący dokonał płatności ceny za Towar.

 7. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego-konsumenta albo Przedsiębiorcę indywidualnego  w trybie opisanym powyżej w punkcie 2 Kupujący ponosi następujące koszty:

 • jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, koszty dostawy przewyższające najniższe koszty dostawy oferowane przez Sprzedającego.

 • bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu (koszty przesyłki Towaru do Sprzedającego).

 1. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu - konsumentowi albo Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   

   

  8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR. REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

 2. Sprzedane Towary posiadają gwarancję udzielaną przez producenta. Warunki gwarancji, okres jej trwania, zasady realizacji praw z gwarancji zawarte są na stronie internetowej producenta Towaru lub na karcie gwarancyjnej doręczonej wraz z Towarem.

 3. Sprzedający ponosi względem Kupującego albo Przedsiębiorcy indywidualnego  który nabywa Towar na cele niezwiązana z działalnością gospodarcza lub zarobkową, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym (art. 555 k.c. i następne) - rękojmia za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu

 4. Wobec przekazania gwarancji producenta, na podstawie art. 558 k.c. wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru sprzedanego Kupującemu - przedsiębiorcy.

 5. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno być poprzedzone kontaktem poprzez e-mail ze Sprzedającym.

 6. Podstawą przyjęcia Towaru do postępowania reklamacyjnego jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedającego wraz z dołączonym do reklamowanego Towaru dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wad oraz danymi do kontaktu z Kupującym, a także wskazaniem zakresu żądania Kupującego (żądanie naprawy, żądanie wymiany, w wypadku ponownego zgłoszenia tej samej wcześniej usuwanej wady - żądanie obniżenia ceny), a także wskazaniem czy roszczenie kierowane jest do Sprzedającego (z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru) czy do producenta (z tytułu gwarancji jakości).

 7. Jeżeli reklamacja dokonywana jest na podstawie gwarancji jakości, Sprzedający przekazuje ją w terminie 3 Dni Roboczych w imieniu Kupującego do producenta Towaru (gwaranta).

 8. Jeżeli reklamacja dokonywana jest do Sprzedającego - Sprzedający ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni wskazując czy ja uznaje czy nie. Odpowiedź może nastąpić albo w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kierowanej do Sprzedającego, koszty przesyłki wadliwego Towaru do Sprzedającego oraz koszty odesłania naprawionego/wymienionego Towaru ponosi Sprzedający. W przypadku nieuznania reklamacji koszt odesłania ponosi Kupujący.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI. DANE OSOBOWE

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji lub formularz zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Kupujący wypełniając formularz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu realizacji złożonych zamówień, w tym dostarczenia zamówienia pod wskazany adres przesyłką kurierską. 

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, o której mowa w punkcie 6 poniżej, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. Kupujący zapisujący się do Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji na wskazany adres e-mail. Wskazany przez Kupującego adres e-mail służy jedynie do przesyłania informacji o nowościach i promocjach oraz nie będzie on udostępniany osobom trzecim.

 6. Każdy zapisany użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera w dowolnym momencie.

 7. Kupujący ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania 
  i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Kupującego (zakładka „Twoje konto”). W każdym momencie Kupujący może zażądać usunięcia jego konta z Sklepu Internetowego. Kupujący w celu usunięcia jego konta i danych ze Sklepu Internetowego powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: esklep@bike-rs.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, t.j.).

 9. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sprzedającego nie są udostępnianie podmiotom trzecim i służą jedynie realizacji i obsłudze zamówień składanych przez Kupującego.

 10. Strona Internetowa Sklepu Interentowego www.bike-rs.pl wykorzystuje pliki cookies.

 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa zamieszczonej na Stronie Internetowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Sprzedający zaznacza jednocześnie, że Regulamin nie ogranicza żadnych praw Kupującego- konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów odpowiedniego prawa.

  4. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

  5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na Stronie Internetowej w zakładce http://www.bike-rs.pl/regulamin oraz mogą pobrać go i sporządzić jego wydruk.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl